Algemene voorwaarden

Koopovereenkomst:

De koopovereenkomst tussen BestSale en de koper komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de zaak (nog) voorradig is, respectievelijk de zaak door de toeleverancier, waarvan BestSale afhankelijk is, (nog) kan worden geleverd. Indien de opschortende voorwaarde niet wordt vervuld en levering van de zaak onmogelijk is omdat de betreffende producten niet (meer) beschikbaar zijn, dan zal BestSale de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De koper heeft in dat geval recht op kostenloze teruggave van het door hem aan BestSale betaalde bedrag, welke teruggave zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de kennisgeving van BestSale zal plaatsvinden.
Onderdelen van elektronica worden specifiek voor de klant besteld, deze kunnen niet teruggenomen worden gezien dit geen standaardproduct is. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding.

Onjuistheden

BestSale is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat BestSale die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

Bezorgkosten zaken

Alle prijzen van de zaken op de site zijn inclusief BTW.
De bezorgkosten worden afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per bestelling.

Levering en levertijd

BestSale zal zich inspannen om de bestelde zaken binnen 2 werkdagen na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt.

Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

Veilig betalen

BestSale biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen: Mastercard, Maestro, Visa, Paypal of overschrijving: Tijdens het bestelproces kan de koper zijn creditcardnummer en de vervaldatum invullen. De koper dient er zorg voor te dragen dat de exacte naam wordt overgenomen zoals die op de kaart staat vermeld. De betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat de koper direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.Met paypal kun je zowel vanaf je bank- of girorekening, je creditcard of je paypalaccount geld overmaken.Bancontact/Mr.Cash: Voor Belgische kopers is het mogelijk om via Bancontact/Mr.Cash te betalen. Bancontact/Mr. Cash is een initiatief van de gezamenlijke Belgische banken en staat voor een snelle, vlotte betaling zonder fouten. Bancontact/Mr.Cash is beschikbaar voor mensen met een rekening bij o.a. de KBC, Belfius of ING bank. Dankzij de pincode is de transactie snel en veilig afgerond.

Annulering koopovereenkomst

Gedurende 14 werkdagen na de bestelling van de betreffende zaak, is de koper gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden, met de nadruk dat de verpakking als het product onbeschadigd is. Indien dit product of verpakking schade vertoont, kan dit geweigerd worden door BestSale, alle transportkosten zijn dan ten laste van de koper.
Inbouwtoestellen en groot elektro zijn specifieke aankopen van onze klanten en kunnen niet terug genomen worden.

 Hiertoe dient de koper binnen 14 werkdagen na bestelling van de zaak aan te melden bij klantenservice info@bestsale.be. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de zaak komen voor rekening van de koper. Ingeval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan   BestSale betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding zal plaatsvinden.

Professioneel die besteld hebben zonder BTW telt de regel van maximaal 1 week voor annulering van je bestelling op besteldatum.
Grote aantallen producten besteld voor een klant, die moet bijbesteld worden, kan niet geannuleerd worden, omdat grote aantallen per product specifiek extra besteld op aanvraag van deze klant.

Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van: a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop BestSale geen invloed heeft; b) van zaken die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; c) duidelijk persoonlijk van aard zijn; d) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; e) snel kunnen bederven of verouderen; f) van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken.

Onderdelen en toebehoren die door de klant is besteld kan niet worden geretourneerd omdat dit specifieke onderdelen zijn die niet voor werderverkoop mogelijk is.
In uitzonderlijke gevallen kan Bestsale de klant toelaten een bestelling van groot Elektro en inbouw Elektro en paletzendingen te annuleren, voor zover de goederen ongeopend of onbeschadigd zijn, daarvoor kan een vergoeding van 50€ aangerekend worden voor administratiekosten alsook verzendkosten.

In geval dat een collega-winkel onze producten aankoopt om tijdelijk stockbreuk van hemzelf aan te vullen en/of zijn klant tijdelijk te kunnen helpen, om daarna de bestelde aangekochte goederen te annuleren en terug te sturen wordt niet erkend als normale gang van zaken en daarvoor dienen wij niet.
Dan wordt er een administratieve kost van 10% van de aankoopprijs inclusief BTW (met steeds een minimum bedrag van 50 EUR) aangerekend voor winkeliers die daarvoor ons gebruiken!

Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, is BestSale gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, zulks zonder nadere opgaaf van redenen. In dat geval heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan BestSale betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding zal plaatsvinden. Koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Persoonsgegevens

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door BestSale nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het "persoonlijk" gedeelte van BestSale.

BestSale zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

 

        Algemene voorwaarde: BestSale

 

Het verantwoordelijk bedrijf achter Bestsale is MDC Company
Goudberg 1
9290 Overmere, België
09/324.74.92
info@bestsale.be


Ondernemingsnummer: BE 0561.872.795
 

Back to Top